Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Μια απλή ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης


               Ένα σώμα μάζας m, κινείται υπό την επίδραση δύναμης της μορφής:
                                                           
                                                            F = F0sinωt
                                                                
        (F0 είναι σταθερό διάνυσμα). Υποθέτοντας ότι υ0 = 0  και r0 = 0  (αρχικές συνθήκες),               
        να  βρεθεί η ταχύτητα και η θέση του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο... 


               


Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την κρίσιμη, τότε το κύμα ανακλάται μερικώς ή ολικώς; (Του Βαγγέλη Κορφιάτη, PhD)


   "  Όλο το φυσικό περιεχόμενο της διάδοσης – ανάκλασης και διάθλασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων περιέχεται στις τέσσερις εξισώσεις του Maxwell.
Στον παρακάτω αρχείο περιέχεται μια προσπάθεια εξαγωγής όλων των ιδιοτήτων των επίπεδων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων «από το μηδέν»
  • Μελετάται η διάδοση ενός επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε ένα μη αγώγιμο μέσο
  • Μελετάται η ανάκλαση και διάδοσή του όταν προσπίπτει κάθετα στην διαχωριστική επιφάνεια  δύο οπτικών μέσων.
  • Παράγεται ο νόμος του Snell στην περίπτωση της πλάγιας πρόσπτωσης σαν αποτέλεσμα των συνοριακών συνθηκών που ισχύουν στην διαχωριστική επιφάνεια
  • Υπολογίζεται το ποσοστό της προσπίπτουσας ενέργειας που ανακλάται και το ποσοστό που διαθλάται.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη τόσο για πόλωση παράλληλη στο επίπεδο πρόσπτωσης όσο και για κάθετη στο επίπεδο πρόσπτωσης είναι ότι:
Στην περίπτωση που το κύμα διαδίδεται από οπτικώς πυκνότερο μέσο σε οπτικώς αραιότερο και η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την κρίσιμη, τότε το κύμα ανακλάται ολικά."
 
 
Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία του Βαγγέλη Κορφιάτη (PhD):
 
 
 
(Η εργασία έχει αναρτηθεί στο δίκτυο "Υλικό Φυσικής Χημείας" του συνάδελφου Διονύση Μάργαρη.)
  


 
 
 
 

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΗΛΕΚΡΙΚΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΗΜΙΚΛΑΣΣΙΚΗ» ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BOHR).


         Στα επόμενα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ο πυρήνας στη θέση που βρίσκεται το ηλεκτρόνιο και του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί η περιστροφή του ηλεκτρονίου στην θέση του πυρήνα. Θα θεωρήσουμε το απλούστερο δυνατό άτομο, το άτομο του υδρογόνου και θα υποθέσουμε ότι η κατάσταση μέσα στο άτομο περιγράφεται από τη γνωστή μας θεωρία του Bohr.
       Θεωρούμε το ηλεκτρόνιο σε απόσταση από τον πυρήνα ίση με την ακτίνα Bohr, και
έχουμε:...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...